Algemene voorwaarden webshopcentrumoss.nl (versie 1.0) oktober 2012

Webshopcentrumoss.nl is een initiatief van Stichting Centrummanagement Oss.

Stichting Centrummanagement Oss (hierna te noemen “portaalhouder”) garandeert dat hij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Portaalhouder garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik.

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden webshopcentrumoss.nl

 
1.1. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van webshopcentrumoss.nl. Door gebruik te maken van de website van webshopcentrumoss.nl (hierna te noemen “portaal”) onder meer toegankelijk via www.webshopcentrumoss.nl, aanvaard je daarmee de algemene voorwaarden webshopcentrumoss.nl en de algemene voorwaarden Bazaroo B.V..

 

1.2. De portaalhouder heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Dit zal geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op de website webshopcentrumoss.nl. Wijzigingen treden direct na bekendmaking of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking.

 

Artikel 2. De dienstverlening


2.1. Het portaal biedt de consument en winkelier een online winkelplatform. De portaalhouder faciliteert via het portaal in het contact tussen consument en winkelier (hierna individueel te noemen “gebruiker” en gezamenlijk “gebruikers”). De portaalhouder is nooit partij bij een overeenkomst tussen gebruikers.

 

2.2. Het portaal kan voor onderhoud of veiligheid tijdelijk worden gesloten.

 

2.3. De op het portaal getoonde content is bedoeld voor de Nederlandse markt. Voor levering van diensten en producten in het buitenland gelden in veel gevallen andere voorwaarden en prijzen.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 

3.1. De portaalhouder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop gebruikers invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. De portaalhouder is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door gebruikers die van het portaal gebruik maken worden geleverd en aanvaard. Het is voor de portaalhouder niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. De portaalhouder behoudt zich het recht voor om gebruikers die, naar oordeel van de portaalhouder, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot het portaal te ontzeggen.


3.2. Na bestelling van producten of diensten bij aangesloten winkeliers via het portaal worden de bestellingen doorgegeven aan de betreffende winkelier van je keuze. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de winkelier in kwestie gesloten. De portaalhouder is geen partij in deze overeenkomst omdat er geen invloed kan worden uitgeoefend op de individuele prestaties van de winkelier en de bezorgdienst.

 

3.3. Indien gebruik wordt gemaakt van de “Vandaag in huis” bezorgservice dan zal de bestelling van producten bij aangesloten winkeliers via het portaal tevens worden doorgegeven aan de betreffende bezorgdienst (dePostbode) die is aangesloten bij het portaal. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van deze bezorgdienst in kwestie gesloten. De portaalhouder is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van deze onderneming.

 
3.4. Het portaal bevat links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen of kan daar op een andere manier naar verwijzen. De portaalhouder heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links op het portaal houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


3.5. Indien er via de website rechtstreeks of niet rechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze (koop)adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat de portaalhouder hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitste (koop)advies.

 

Artikel 4. Vrijwaring

De gebruikers vrijwaren de portaalhouder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de portaalhouder toerekenbaar is. Indien portaalhouder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan zijn de gebruikers gehouden de portaalhouder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hen in dat geval verwacht mag worden. Mochten de gebruikers in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is portaalhouder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van portaalhouder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruikers.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij portaalhouder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 6. Vindplaats en wijziging voorwaarden

De voorwaarden webshopcentrumoss.nl zijn te vinden op de website www.webshopcentrumoss.nl. Op deze website staat de meest recente versie. Deze versie vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 7. Koopovereenkomst tussen consument en winkelier

7.1. Indien winkelier middels het portaal goederen aanbiedt aan consumenten, is de winkelier tevens verantwoordelijk voor de naleving van de daarvoor geldende specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de koop op afstand, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

 

7.2. Betalingen die rechtstreeks op de webshop worden voldaan, worden zonder tussenkomst van de portaalhouder rechtstreeks op het account van de winkelier van jouw keuze gedaan. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de winkelier (niet volledig) tot levering is overgegaan en kan enkel door de betreffende winkelier worden uitgevoerd.

 

7.3. De Koopovereenkomst komt tot stand na betaling en acceptatie van de algemene voorwaarden van de winkelier. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid, behoudens de beperkingen gesteld bij wet, de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

 

Artikel 8. Accounts

8.1. Een inlogaccount is strikt persoonlijk. Inloggegevens dienen door gebruikers zorgvuldig te worden beschermd en beheerd.

 

8.2. Ter bescherming van het portaal en haar gebruikers behoudt de portaalhouder zich het recht voor accounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. De portaalhouder is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten, reacties en biedingen behorende bij het betreffende account. De portaalhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade.


Artikel 9. Content

9.1. Onder content wordt verstaan: alle informatie die je aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij het bieden of aanbieden, in enige publieke ruimte op de site of door het kenbaar maken van je e-mailadres. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw informatie. Voor jouw informatie gelden de volgende voorwaarden en regels.


9.2. De informatie:

 • dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;
 • mag niet frauduleus zijn;
 • mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten zijn of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;
 • mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
 • mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;
 • mag niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;
 • mag niet obsceen zijn of kinderpornografie bevatten;
 • mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;
 • mag geen aansprakelijkheid voor de portaalhouder teweegbrengen of verlies veroorzaken;
 • mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.

 

9.3. Verder mag je geen enkel object of dienst opnemen op het portaal (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via het portaal) dat, door ons de plaatsingskosten of de verkoopcommissie te betalen, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

 

9.4. De portaalhouder behoudt zich het recht voor content te gebruiken voor promotie van het portaal.

 

Artikel 10. Persoonsgegevensverwerking en Privacyverklaring

10.1. De portaalhouder gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

10.2. Voor het beheer van de website en de dienstverlening zijn jouw persoonsgegevens nodig. De persoonsgegevens zullen worden verzameld bij inschrijving.

 

10.3. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming. Zodra jij je uitschrijft zullen de persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd. De portaalhouder zal nimmer jouw persoonsgegevens verkopen, doorgeven of verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn wettelijke verzoeken. De portaalhouder houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren.


10.4. De portaalhouder stelt het portaal ter beschikking aan de gebruikers waardoor onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy c.q. bescherming persoonsgegevens, de portaalhouder wordt beschouwd als “de verantwoordelijke” voor de persoonsgegevens.


10.5. Portaalhouder garandeert de verstrekte persoonsgegevens alleen te zullen gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn: het verwerken van persoonsgegevens voor informatieverstrekking over producten en diensten van deelnemende winkels en portaalhouder. Portaalhouder neemt passende maatregelen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.


10.6. Winkelier garandeert de verstrekte persoonsgegevens alleen te zullen gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn: het verwerken van persoonsgegevens voor informatieverstrekking over producten en diensten van zijn winkel. Winkelier neemt passende maatregelen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.


10.7. Zodra jij je registreert op het portaal ga je er mee akkoord dat de portaalhouder een deel van jouw gegevens te zien krijgt.


10.8. Als jij je aanmeld voor de nieuwsbrief kunnen een deel van jouw persoonsgegevens (o.a. e-mailadres) door de portaalhouder worden gebruikt voor promotionele en andere commerciële activiteiten. Hierbij valt te denken aan nieuws over het portaal en aan het portaal verbonden partijen. Je stemt hiermee in als je voor de optie nieuwsbrief kiest.

10.9. Indien je geen informatie (meer) wenst te ontvangen, kun je dit aangeven door het vakje nieuwsbrief leeg te maken of een bericht te sturen naar geennieuwsmeer@bazaroo.nl. Dit zal dan worden verwerkt in ons systeem.

10.10. In geval van een aankoop worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen consument en winkelier.


10.11. Jouw persoonsgegevens worden, alleen in geval van pakketverzending, doorgestuurd aan bezorgdiensten om een goede bezorgdienst mogelijk te maken.Artikel 11. Privacy policy

11.1. De volgende gegevens worden op het portaal verwerkt:

 • ingevulde gegevens van gebruiker
 • IP adres van gebruiker
 • bezochte winkels
 • bekeken producten
 • URL vanwaar de gebruiker kwam voor portaal bezoek
 • URL waar de gebruiker naar toe ging na portaal bezoek

 

11.2. Doel verwerking gegevens:

 • Voor informatievoorziening door middel van nieuwsbrief
 • het op de juiste manier tot stand kunnen brengen van een koopovereenkomst
 • marketing- en statistische data te kunnen genereren ten behoeve van optimalisatie portaal en aanbod

 

11.3. Om het gebruik van het portaal te vereenvoudigen wordt gebruik gemaakt van cookies. Denk hierbij aan het onthouden van jouw wachtwoord op de computer of het onthouden van adresgegevens zodat je deze niet steeds weer moet invoeren. Je kunt het gebruik van cookies weigeren, echter sommige functies zullen niet of niet volledig werken als jouw computer geen cookies toestaat. Plaatsing van cookies van derden wordt niet toegestaan met uitzondering van Google Analytics voor inzicht in het gebruik van het portaal.

11.4. Content verstrekt door de gebruiker op openbare gedeeltes van de site, kan door zoekmachines worden geïndexeerd en opgenomen.


11.5. Door gebruik te maken van contact en webformulieren worden (persoons)gegevens uitgewisseld met de portaalhouder of winkelier. De gegevens mogen alleen voor het betreffende doel worden gebruikt. De gebruiker wordt verzocht misbruik te melden.

 

11.6. In de content van gebruikers kunnen links voorkomen naar externe sites. De veiligheid van deze sites kan niet worden gegarandeerd. Geadviseerd wordt de desbetreffende privacy policy te lezen.


11.7. De privacyverklaring vormt een onderdeel van de Algemene voorwaarden. Controleer daarom regelmatig deze algemene voorwaarden.

 

Stichting Centrummanagement Oss

Hooghuisstraat 13

5341 CD Oss

Kamer van Koophandel Brabant 17237914